JALOHAIKARA, Great White Egret, Egretta alba

Jalohaikara-1703-1900.jpg

16.3 Lintuasema