KATTOHAIKARA, White Stork, Ciconia ciconia

Kattis-1903-2763.jpg

19.3 Yotvata